Історія кафедри

Кафедру патологічної фізіології  було засновано в листопаді 1944 року. Першим завідувачем кафедри був видатний патофізіолог Іван Гнатович Федоров. Він закінчив аспірантуру в проф. Галкіна В.С. при кафедрі патологічної фізіології 2-го Ленінградського медінституту в 1934 році, розробляв наукову тематику щодо окиснювально-відновних процесів при патології крові. Влітку 1949 року І.Г.Федорова було обрано на посаду завідувача кафедри патологічної фізіології Львівського медінституту, де він працював до 1960 року. Професор Федоров І.Г. є автором підручника “Основы патологической физиологии”, який вийшов у світ у 1962 р.

  З 1949 року кафедрою завідував професор Дмитро Савович Четвертак. Тема його докторської дисертації: “Роль нервной системы в механизмах развития гемотрансфузионных реакций”.  Під його керівництвом виконали дисертаційні роботи: Любовська П.І., Закривидорога З.С., Гервазієва І.Д., Колпаков А.А., Зажаєва В.В. Після того, як проф. Д. С. Четвертак у 1961 році вийшов на заслужений відпочинок, кафедру очолив Лев Миколайович Очеленко. За час роботи в інституті він підготовив 9 робіт, з них одна — рукописна. Кандидатська дисертація Л.М. Очеленка присвячена вивченню електрофізіо¬логічних та патофізіологічних змін мозку при експериментальних абсцесах. Тема його докторської дисертації - «Патогенез абсцесів головного мозку та їх вплив на білковий склад крові й біотоки кори мозку». Л. М. Очеленко досліджував можливості профілактики розвитку експериментального гострого панкреатиту за допомогою гормонів, що виявляють антиалергічну дію і антигістамінних засобів. У своїх дослідженнях науковець чітко описав характер патоморфологічних змін підшлункової залози при макро- і мікроскопічних дослідженнях: гострий панкреатит у фазу некрозу, хронічний панкреатит, гострий панкреатит у фазу геморагічного некрозу, гострий панкреатит у фазу набряку. Л. М. Очеленко вивчав роль алергічного компоненту та цитотоксинів у патогенезі запалення при гострому апендициті. Л. М. Очеленко, досліджуючи механізм розвитку абсцесів головного мозку звернув увагу на той факт, що для формування даного патологічного процесу одного надходження мікроорганізмів ззовні недостатньо. На організм повинні подіяти також додаткові чинники, які викликають зміни імунобіологічної та алергічної реактивності всього організму чи мозкової тканини. Істотне значення у виникнені гнійних процесів, на думку професора Л.М.Очеленка, мають внутрішні фактори, які діють під час травми і попадання інфекції. До таких факторів він відносив: адреналін, ацетилхолін, стан сенсибілізації організму під впливом інфекції, аутоінфекції і аутоалергенів. Виявлені зміни біотоків кори мозку і білкових фракцій сиворотки крові, на думку Лева Миколайовича, могли бути використані в практиці нейрохірургії як додаткові діагностичні засоби для уточнення локалізації гнійного процесу в мозку, визначення його фази та тяжкості перебігу. 

  З 20.12.1966 по 25.07.1980 року кафедрою завідував проф. Борис Андрійович Пахмурний. Учень професора Е.Б.Берхіна, він приїхав у Чернівці з Алтайського медичного інституту, розробляв наукову тематику щодо патологічної фізіології нирок, водно-електролітного обміну, кислотно-лужного стану. Тема докторської дисертації Б.А.Пахмурного: “О механизмах действия сердечных гликозидов на функцию почек и водно-солевой обмен”. Під його науковим керівництвом захистили дисертаційні роботи: А.І.Гоженко, Т.В.Стрикаленко, В.А.Кабашнюк та інші. Наказом по інституту №350 від 4.11.74 р. за сумлінну працю і високі показники в роботі, активну участь у громадському житті проф. Пахмурний Б.А. занесений на дошку Пошани інституту. Завдяки зусиллям професора Б.А.Пахмурного, на кафедрі в Чернівецькому медичному інституті та і в ціло-му в Україні, були створені засади нового наукового напрямку — патофізіологія нирок та водно-сольового обміну. Сьогодні, найбільш активно цей напрямок в Україні розвивається учнями професора Пахмурного Б.А. Для порівняння: у 2000 році відбулися чергові конгреси патофізіологів України та Росії. У матеріалах російського з'їзду була опублікована одна робота з питань патофізіології нирок, а в тезах учнів школи проф. Б.А.Пахмурного були представлені 11 робіт, причому основна кількість з Чернівців та Одеси — 8.

 Той факт, що IV Всесоюзна конференція з патофізіології нирок та водно-сольового обміну (1974) відбулася у Чернівцях, вперше на Україні, є прямим наслідком визнання праць кафедри патологічної фізіології і в першу чергу ролі професора Пахмурного Б.А. у цьому науковому напрямку.

З 1980 до 1989 року кафедрою завідував учень Бориса Андрійовича Пахмурного професор Гоженко Анатолій Іванович

Під його керівництвом успішно захистили дисертаційні роботи 50 докторів та кандидатів наук, у тому числі: В.В.Дикусаров, Ю.Є.Роговий, О.Л.Кухарчук, О.С.Федорук, М.Д.Перепелюк, В.С.Самараш та ін. Сьогодні заслужений діяч науки і техніки України, д.мед.н., проф. Гоженко А.І. працює на посаді завідувача кафедри загальної та клінічної патологічної фізіології Одеського державного медичного університету, виконує обов’язки члена спеціалізованої ради Д 41.600.01 по захисту докторських і кандидатських дисертацій та директора НДІ медицини транспорту. Професор Гоженко Анатолій Іванович опублікував понад 800 наукових праць, виконує обов’язки головного редактора журналу "Актуальні проблеми транспортної медицини", він є автором підручника з патологічної фізіології для англомовних студентів. 

З 1989 до 2005 року кафедрою патологічної фізіології завідував д.біол.н., професор Мислицький Валентин Францевич

За його керівництва на кафедрі розробляються питання наукової тематики: вивчення ролі структур лімбічної системи в механізмах розвитку пренатального стресу, його попередження та корекція. Професор Мислицький В.Ф. - член редакційної колегії фахового журналу "Буковинський медичний вісник", заступник головного редактора журналу "Клінічна та експериментальна патологія". Член спеціалізованої вченої ради Д 76.051.05 у Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича, підтримує тісні наукові зв'язки з лабораторією академіка РАН І.Г.Акмаєва Ендокринологічного наукового центру РАМН (м. Москва), лабораторією член-кореспондента РАН Інституту експериментальної медицини РАН В.О. Отелліна (м. Санкт-Петербург).  Приймав активну участь у V Всероссійскій конференції пам’яті А.Н. Полєнова. С.Петербург, квітень 2000. Організував проведення ІV НАЦІОНАЛЬНОГО КОНГРЕСУ ПАТОФІЗІОЛОГІВ  УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ “ФУНДАМЕНТАЛЬНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ МЕДИЦИНИ” (м. Чернівці, 26-28 травня 2004 року). 

З 1 вересня 2008 року кафедру патологічної фізіології очолив доктор медичних наук, професор Роговий Юрій Євгенович

На кафедрі розробляються питання наукової тематики: “Дослідження порушень водно-електролітного обміну, закономірностей центральних стресіндукованих та ішемічних дисфункцій, паренхіматозно-стромального дисбалансу при ушкодженні внутрішніх органів за умов впливу екологічно несприятливих чинників з розробкою шляхів корекції виявлених патологічних змін” (2004-2008) номер державної реєстрації 01.04 V 009029, IH. 09.00.001.04.; “Участь структур головного мозку й ендокринних залоз у формуванні циркадіан­них ритмів та часовій організації фізіологічних функцій органів у ссавців” (2009-2013); “Патогенетичне лікування дисфункції проксимального відділу нефрона та синдрому втрати іонів натрію з сечею, попередження розладів клубочково-канальцевого, канальцево-канальцевого балансу та тубуло-гломерулярного зворотного зв’язку за умов впливу екологічно несприятливих чинників”. Керівник теми - д.мед.н., проф. Роговий Ю.Є. Відповідальний виконавець: к.мед.н., доц. Дорошко В.А. Замовник МОЗ України. Термін виконання: початок -  лютий 2012 р. закінчення – грудень 2014 р. Джерело фінансування: загальний фонд державного бюджету МОЗ України. Код програмної класифікації видатків КПКВК 2301020 "Фундаментальні дослідження у сфері профілактичної та клінічної медицини". 

    З метою покращання методичного забезпечення та підвищення ефективності наукових досліджень в галузі фундаментальної та клінічної медицини, керуючись Статутом Буковинського державного медичного університету, відповідно до ухвали Вченої ради університету від 30.08.2011 р. (протокол № 1) з 01 січня 2012 року створено центральну науково-дослідну лабораторію при кафедрі патологічної фізіології в межах загальної чисельності університету (наказ ректора № 09-О від 2.12.2011 р.)  Пріоритним  напрямом роботи ЦНДЛ  є дослідження патофізіології нирок та водно-сольового обміну. У наявності є Положення  про центральну науково-дослідну лабораторію та план роботи ЦНДЛ, спрямований на виконання пріоритетних наукових робіт університету.

  Під керівництвом професора Рогового Ю.Є. успішно захистили кандидатські дисертації: Степанчук В.В. (2005), Дікал М.В. (2008), Попович Г.Б. (2010), Савка В.Г. (2010), Злотар О.В. (2012), Слободян К.В. (2013), Белявський В.В. (2014), Копчук Т.Г. (2015), Вепрюк Ю.М. (2015).

Проф. Роговий Ю.Є. виступив у якості офіційного опонента на захисті дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук Грігоряна Хачена “Патогенез ренальних  дисфункцій за умов алоксанового діабету у щурів з різною активністю eNOS і протеїнкінази С”, представлену до спеціалізованої ради Д 11.600.02 Донецького національного медичного університету ім. М.Горького (Донецьк, 2008), кандидатської дисертації Щепанського Федіра Йосиповича  “Роль порушень прооксидантно- антиоксидантних процесів у патогенезі експериментального алергічного альвеоліту та їх корекція”, представленій у спеціалізовану вчену раду Д 58.601.01 в  Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я.Горбачевського (Тернопіль, 2008), дисертації на здобуття вченого ступеня доктора медичних наук Шпака В’ячеслава Станіславовича, доцента кафедри Кримського державного медичного університету ім. С.І.Георгієвського «Патогенетичні механізми розвитку хронічної токсичної нефропатії представлену в спеціалізовану  вчену  раду Д 41.600.01 при Одеському державному медичному університеті  (Одеса, 2009), дисертації Карчаускаса Віталія Юстінасовича “Патофізіологія нирок і осмотичного гомеостазу за умов кадмієвої нефропатії”, представленій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук у спеціалізовану вчену раду Д 41.600.01 при Одеському державному медичному університеті (Одеса 2009), дисертації Ковалишиної Орисі Анатоліївни  “Патофізіологічні механізми ранніх зрушень прооксидантно- антиоксидантної системи в легеневій, нирковій, наднирковій тканинах за умов розвитку експериментального алергічного альвеоліту та їх корекція”, представленій у спеціалізовану вчену раду Д 58.601.01 в  Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я.Горбачевського на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (Тернопіль, 2009); дисертації Колішецької Марти Андріївни “ Роль порушень імунної системи та неспецифічної резистентності організму в патогенезі експериментального алергічного альвеоліту та їх фармакологічна корекція”, представленій у спеціалізовану вчену раду Д 58.601.01 в  Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я.Горбачевського на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (Тернопіль, 2009); дисертації Семенців Наталії Григорівни  “Стан окремих компонентів білкового обміну за умов розвитку експериментального алергічного альвеоліту та корекція його порушень”, представленій у спеціалізовану вчену раду Д 58.601.01 у державний вищий навчальний заклад “Тернопільський державний медичний університет ім.І.Я.Горбачевського” на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (Тернопіль, 2010); дисертації громадянина Німеччини Когана Андрія Олександровича на тему: "Механізми порушень гемостазу, фібринолізу, інкреторної, екскреторної функцій нирок, ниркового транспорту іонів натрію та виділення кислот при експериментальній політравмі та шляхи їх коррекції", представленій у спеціалізовану вчену раду К 76.600.02 у державний вищий навчальний заклад “Буковинський державний медичний університет” на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (Чернівці, 2010); дисертації Лотоцького Віктора Васильовича “ Механізми порушень печінки при вживанні водно-сольових розчинів з різним складом іонів натрію та калію”, представленій у спеціалізовану вчену раду Д 58.601.01 у державний вищий навчальний заклад “Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського” на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (Тернопіль, 2011); дисертації Пастернака Юрія Богдановича “Патогенетичні особливості перебігу запалення в зоні опікової рани та корекція його порушень засобом “кротозин”, представленій у спеціалізовану вчену раду Д 58.601.01 у державний вищий навчальний заклад “Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського” на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (Тернопіль, 2011), дисертації Телятникова Олексія Володимировича: "Патогенетичне обґрунтування застосування статинів для корекції серцево-судинних змін у хворих на ІХС", представленій у спеціалізовану вчену раду К 76.600.02 у державний вищий навчальний заклад “Буковинський державний медичний університет” на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (Чернівці, 2011), дисертації Добрянського Степана Богдановича  “Патогенетичні механізми порушень прооксидантної і антиоксидантної систем в імунокомпетентних органах  за умов розвитку експериментального алергічного альвеоліту та їх корекція”, представленій у спеціалізовану вчену раду Д 58.601.01 у державний вищий навчальний заклад “Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського” на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (Тернопіль, 2012), дисертації Бородача Володимира Олексійовича “Патофізіологічні особливості перебігу пневмонії та тлі адреналінового пошкодження міокарда та корекція їх порушень”, представленій у спеціалізовану вчену раду Д 58.601.01 в Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я.Горбачевського на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (Тернопіль, 2012), дисертації Ляховича Романа Мар’яновича  “Патогенетичне обґрунтування тривалої внутрішньошлункової оксигенації і метаболічної терапії в корекції гострого тетрахлорметанового гепатиту”, представленій у спеціалізовану вчену раду Д 58.601.01 у державний вищий навчальний заклад “Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського” на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (Тернопіль, 2012), дисертації Шинкарюка Василя Георгійовича "Залежність перебігу гострої ниркової недостатності від різного функціонального стану шишкоподібної залози", представленій у спеціалізовану вчену раду К 76.600.02 у державний вищий навчальний заклад "Буковинський державний медичний університет" на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (Чернівці, 2012), дисертації Сметюк Олени Олексіївни «Патогенетичні механізми порушень видільної функції нирок у хворих на туберкульоз легень  в залежності від поліморфізму генів ферментів метаболізму ксенобіотиків», подану в Одеському національному медичному університеті у спеціалізовану раду Д.41.600.01 на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (Одеса, 2012), дисертації Скрипніченко Анни Володимирівни «Патофізіологічні механізми порушення діяльності нирок при експериментальному гіпертиреозі», подану в спеціалізовану вчену раду Д 41.600.01  при Одеському національному медичному університеті МОЗ України на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (Одеса, 2012), дисертації Трубич Наталії Ярославівни "Патогенетичні особливості перебігу гострого отруєння ацетамінофеном на фоні тривалої інтоксикації солями кадмію та плюмбуму і його фармакологічна корекція", представленій у спеціалізовану вчену раду К 76.600.02 у державний вищий навчальний заклад “Буковинський державний медичний університет” на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (Чернівці, 2013), дисертації Волотовської Наталії Володимирівни  "Патогенетичні особливості ураження печінки в умовах механічної травми різного ступеня тяжкості", представленій у спеціалізовану вчену раду К 76.600.02 у державний вищий навчальний заклад “Буковинський державний медичний університет” на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (Чернівці, 2013), дисертації Пацкань Людмили Олександрівни  “Патогенетичні особливості гепатотоксичності парацетамолу на фоні нітритної інтоксикації і методи фармакологічної корекції”, представленій у спеціалізовану вчену раду Д 58.601.01 у державний вищий навчальний заклад “Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського” МОЗ України на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (Тернопіль, 2013), дисертації Нестерук Світлани Іванівни  “Патогенетичні механізми розвитку пневмонії в умовах стресу та  корекція їх порушень тіотриазоліном”, представленій у спеціалізовану вчену раду Д 58.601.01 у державний вищий навчальний заклад “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського” МОЗ України на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (Тернопіль, 2013), дисертації Гембаровського Миколи Васильовича "Патогенетичні особливості перебігу експериментального  токсичного ураження парацетамолом  за умов  харчової депривації і його корекція", представленій у спеціалізовану вчену раду К 76.600.02 у державний вищий навчальний заклад “Буковинський державний медичний університет” на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (Чернівці, 2014), дисертації Суховолець Ірини Орестівни  “Порушення метаболічних та імунних процесів за різних типів запальної реакції в пародонті та токсичної дії адреналіну”, представленій у спеціалізовану вчену раду Д 58.601.01 у державний вищий навчальний заклад “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського” МОЗ України на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (Тернопіль, 2014), дисертації Сороки Юрія Вікторовича  “Структурно-метаболічні зміни нирки і печінки, зумовлені хронічною ендогенною неопластичною інтоксикацією та компонентами цитостатичної терапії”, представленій у спеціалізовану вчену раду Д 58.601.01 у державний вищий навчальний заклад “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського” МОЗ України на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (Тернопіль, 2014), дисертації Мерецького Віктора Миколайовича  “Патогенез ушкоджень органів при експериментальній черепно-мозковій травмі у поєднанні з стрептозотоцин-індукованим цукровим діабетом”, представленій у спеціалізовану вчену раду Д 41.600.01  при Одеському національному медичному університеті МОЗ України на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук (Одеса, 2014), дисертації Горбенко Тетяни Миколаївни на тему: "Пульморенальні патофізіологічні взаємовідношення у хворих з хронічним обструктивним захворюванням легень, обґрунтування шляхів їх діагностики і медикаментозної корекції", представленій у спеціалізовану вчену раду К 76.600.02 у державний вищий навчальний заклад “Буковинський державний медичний університет” на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (Чернівці, 2014), дисертації Кравчук Алли Вікторівни на тему: "Функціональний нирковий резерв у здорових осіб та хворих на хронічну хворобу нирок", представленій у спеціалізовану вчену раду К 76.600.02 у державний вищий навчальний заклад “Буковинський державний медичний університет” на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (Чернівці, 2015), дисертації  Копач Олександри Євгенівни тему: "Патогенетичне ушкодження печінки при механічній травмі різної тяжкості за умов надлишку надходження в організм йонів міді та цинку", представленій у спеціалізовану вчену раду К 76.600.02 у державний вищий навчальний заклад “Буковинський державний медичний університет” на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (Чернівці, 2015),дисертації Регеди Мар’яни Михайлівни  “Роль порушень прооксидантно-антиоксидантних процесів у патогенезі експериментальної пневмонії та їх корекція корвітином”, представленій у спеціалізовану вчену раду Д 58.601.01 у державний вищий навчальний заклад “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського” МОЗ України на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (Тернопіль, 2015),дисертації Саса Петра Адамовича  “Патогенетична роль дисфункції нирок в динаміці гострого ураження легень”, представленій у спеціалізовану вчену раду Д 58.601.01 у державний вищий навчальний заклад “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського” МОЗ України на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (Тернопіль, 2015), дисертації Пасічник Мар’яни Андріївни  “Патофізіологічні особливості перебігу експериментального алергічного альвеоліту та корекція їх порушень тіотриазоліном”, представленій у спеціалізовану вчену раду Д 58.601.01 у державний вищий навчальний заклад “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського” МОЗ України на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (Тернопіль, 2016),  дисертації Ференц Наталії Мирославівни  “Патофізіологічні зміни функціонального стану печінки при експериментальній пневмонії за умов стресу та їх фармакологічна корекція корвітином”, представленій у спеціалізовану вчену раду Д 58.601.01 у державний вищий навчальний заклад “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського” МОЗ України на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (Тернопіль, 2016),дисертації Пиндуса Володимира Богдановича “Патофізіологічні механізми формування експериментального алергічного альвеоліту при адреналіновому пошкодженні міокарда та фармакологічна корекція”, представленій у спеціалізовану вчену раду Д 58.601.01 у державний вищий навчальний заклад “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського” МОЗ України на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (Тернопіль, 2017), дисертації Сидорук Надії Олександрівни на тему: "Патофізіологія стреслімітуючих ефектів біоактивної води типу Нафтуся (експериментально-клінічне дослідження)", представленій у спеціалізовану вчену раду Д 76.600.02 при Вищому державному навчальному закладі України “Буковинський державний медичний університет” на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (Чернівці, 2017), дисертації Ковальської Марти Євгенівни “Патогенетичні особливості перебігу у морських свинок експериментального алергічного альвеоліту при стресі та вплив на них корвітину”, представленій у спеціалізовану вчену раду Д 58.601.01 у державний вищий навчальний заклад “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського” МОЗ України на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (Тернопіль, 2018),  дисертації Кравець Богдана Богдановича “Патофізіологічні особливості перебігу експериментального бактеріального кератиту на тлі експериментальної бронхіальної астми і пневмонії та корекція їх корвітином”, представленій у спеціалізовану вчену раду Д 41.600.01  при Одеському національному медичному університеті МОЗ України на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (Одеса, 2018), дисертації Козявкіної Наталії Володимирівни «Нейрогуморальна регуляція тиреотропних ефектів мінеральної води Нафтуся (експериментально-клінічне дослідження)», представленій у спеціалізовану вчену раду Д 58.601.01 у державний вищий навчальний заклад “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського” МОЗ України на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук(Тернопіль, 2018)

 Колективне фото співробітників кафедри (2001 рік)

Колективне фото співробітників кафедри (2009 рік)