Студентам

У цьому розділі ви зможете знайти всю інформацію, яка може знадобитися студенту на нашій кафедрі. Цю інформацію Ви також можете знайти на інформаційних стендах кафедри.

Тематичні плани лекцій та практичних занять, розклад занять і графік відробок, екзаменаційні питання та інша інформація до заліків та екзаменів – все це необхідно для студента, який хоче отримати позитивну оцінку на нашій кафедрі.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 Основна література

1. Раthорhysіоlоgy. Yu.Yе. Rоhоvyі, K.V. Slоbоdіаn, V.А. Dоrоshkо, О.V.Kоlеsnіk, А. V. Kovpаk, N.V.Lisnianska, N.M.Chorna Edіtеd by prof. Yurii Rоhоvyі. Third еdіtіоn. Сhеrnіvtsі: Bukrеk, 2021. 404 р. 

2.Pathоphysiоlоgy fоr mеdical studеnts / Yu.Yе. Rоhоvyi, K.V. Slоbоdian,   V.A. Dоrоshkо, Yu. M.Vеpriuk, О.V.Kоlеsnik, A. V. Maruschak; еditеd by Yu.Yе.Rоhоvyi.-Sеcоnd еditiоn. Chеrnivtsi: Bukrеk, 2018. 383 p. (Рекомендовано Вченою радою Вищого державного навчального закладу України “Буковинський державний медичний університет”, протокол № 8 від 26 квітня 2018 р.)

3.Патофізіологія: національний підручник / Ю.В. Биць, Г.М.Бутенко... В.Ф. Мислицький та ін; за ред. М.Н.Зайка,М.В. Кришталя.6-е вид., переробл. і доповн.-К.ВСВ "Медицина", 2017.736 с.

4.Тестові завдання для самопідготовки студентів до ліцензійного іспиту “Крок 1.Стоматологія”: навчальний посібник / Укладачі: Олійник І.Ю., Кметь О.Г., Тимофійчук І.Р., Гуменна А.В., Вепрюк Ю.М., Бевзо В.В., Чала К.М., Товкач Ю.В., Марущак А.В., Філіпець Н.Д. -Чернівці: Медуніверситет, 2018. 342 с. (Затверджено та рекомендовано до друку Вченою радою Вищого державного навчального закладу України “Буковинський державний медичний університет”, протокол № 9 від 24 травня 2018 року).

5.Rohovyi Yu.Ye. Pathophysiology for medical students /  Yu.Ye. Rohovyi, K.V. Slobodian, V.A. Doroshko, Yu. M.Vepriuk.- Chernivtsi: Bukrek, 2016. 338 p. (Рекомендовано МОЗ України: протокол № 2 від 02.06.2016 р.).

6.Тестові завдання для самопідготовки студентів до ліцензійного іспиту “Крок 1.Стоматологія”: навчальний посібник / Укладачі: Олійник І.Ю., Кметь О.Г., Тимофійчук І.Р., Вепрюк Ю.М., Гуменна А.В., Марущак А.В., Бевзо В.В., Товкач Ю.В., Чала К.М.-Чернівці: Медуніверситет, 2017. 262с. (Затверджено та рекомендовано до друку Вченою радою Вищого державного навчального закладу України “Буковинський державний медичний університет”, протокол № 11 від 24 травня 2017 року).

7.Національний підручник. Патофізіологія: підручник / Ю.В.Биць, Г.М.Бутенко, А.І.Гоженко, В.Ф.Мислицький та ін.; за ред. М.Н.Зайка, Ю.В.Биця, М.В.Кришталя.-4-е вид., переробл. і допов.- К.: ВСВ “Медицина”, 2014.- 752 с. + 4 с. кольор. вкл.

8. Pathophysiology: textbook/ N.V.Krishtal, V.A.Mikhnev, N.N.Zayko… V.F.Myslytskiy et al.; adited by N.V.Krishtal, V.A.Mikhnev. Kyiv: AUS Medicine Publishing, 2017. 656 p. + 4 p. colour insert. ISBN 978-617-505-616-5. (Issued under the Order of the Ministry of Health of Ukraine N 502 dated 22 June 2010 as a national textbook for students of higher medical education establishment).

9.Атаман О.В. Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях. Навчальний посібник/Олександр Васильович Атаман.-Вінниця: Нова Книга, 2007. 512 c. 

10.Атаман О.В. Патофізіологія: в 2 т. Т 1.Загальна патологія: підручник для студ. Вищ. Мед.Навч. Заклад/О.В.Атаман.-Вінниця: Нова Книга, 2012. 592с. 

11.Патологічна фізіологія: Книга в 3-х частинах. Частина І. Нозологія/[М.С.Регеда, Л.Любінець, М.Бідюк та ін.]; за ред. М.С.Регеда.-Львів: Сполом, 2009. 290 с.

12.Вибрані питання патологічної фізіології: Книга в 3-х частинах. Частина ІІ. Типові патологічні процеси/[М.С.Регеда, Л.Любінець, М.Бідюк та ін.]; за ред. М.С.Регеда.-Львів: Сполом, 2008.- 276 с.

13.Гоженко А.И. Основы построения теории болезни/А.И.Гоженко. Одесса: Феникс, 2015. 84 с.

14.Гоженко А.И. Теория болезни: монография/А.И.Гоженко. Одесса: Феникс, 2018.- 236 с.

15.Патофізіологія: підручник /[Зайко М.Н., Биць Ю.В., Бутенко Г.М. та ін.]; за ред. М.Н.Зайка і Ю.В.Биця. [3-тє видання].- К.: Медицина,  2008. 704c.

16.Basic Pathology /[ Robbins, Kumar, Abbas, Fausto, Mitchell].-[8th ed.].-Philadelphia, London, Toronto, Montreal, Sydney, Tokyo: Bsevier Inc.-2007. 902p.

17.Braun C.A. Pathophysiology: a clinical approach/ C.A.Braun, C.M.Anderson].-[2th ed.].-Philadelphia, Baltimore, New York, London, Buenos Aires, Hong Kong,  Sydney, Tokyo: Lippincott Williams & Wilkins.2011. 526 p.

18.Color Atlas of Pathophysiology. Stefan Silbernagl & Florian Lang. Stuttgart, New York: Thieme. 2000. 416 p.

19.General and Clinical Pathophysiology / Under the general editorship of A.V. Kubyshkin, A.I.Gozhenko.- Vinnytsia: Nova Knyha Publishers, 2016.- 656 p. 

20.Rohovyi Yu.Ye.  Essential pathophy¬siology for medical students /Yu.Ye.Rohovyy, L.O.Filipova, V.A.Doroshko// Навчально-методичний посібник.-Chernivsti: Misto, 2011.- 296 p. (ГРИФ МОН України №1/11-7022 від 29.07.10).

 

Допоміжна

1. Бойчук Т.М. Методичні рекомендації з проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2015/2016 навчального року серед студентів вищих медичних університетів ІІІ-ІV рівнів акредитації із навчальної дисципліни  «Патологічна фізіологія»/ Т.М. Бойчук,            Ю.Є. Роговий, І.В. Геруш, В.В.Білоокий, В.М.Ходоровський, В.А.Дорошко, В.Ф.Мислиць¬кий, К.В.Слободян, М.Д.Перепелюк, А.В.Ма-ру¬щак, О.В.Колеснік //Методичні рекомендації.-Чернівці: Букрек, 2016.-  68 с.

2. Бойчук Т.М. Патофізіологія вікових змін функцій нирок за комбінованої дії солей алюмінію і свинцю/Т.М.Бойчук, Ю.М.Вепрюк, Ю.Є.Роговий //Чернівці: Букрек, 2016.- 200 с.

3. Бойчук Т.М. Хроноритми нирок: віковий аспект за умов металотоксикозу/Т.М.Бойчук, В.В.Гордієнко, Ю.Є.Роговий //Чернівці: БДМУ, 2016.- 179 с.

4. Роговий Ю.Є.  Патофізіологія взаємодії систем регуляції агрегатного стану крові та водно-сольового обміну/ В.І. Швець, Ю.Є.Роговий,  І.Д.Шкробанець // Монографія.-Чернівці: Місто, 2009.- 372 с.

5. Роговий Ю.Є. Жовчний перитоніт: патофізіологія і лікування/ М.Ю.Ничитайло, В.В.Білоокий, Ю.Є.Роговий // Монографія.- Чернівці: БДМУ, 2011.-    296 с.

6. Роговий Ю.Є. Патофізіологія нирок за розвитку гарячки / Ю.Є.Роговий, Т.Г.Копчук, Л.О.Філіпова //Чернівці: Медичний університет, 2015.- 184 с. 

7. Бойчук Т.М. Патофізіологія гепаторенального синдрому при гемічній гіпоксії/ Т.М.Бойчук, Ю.Є.Роговий, Г.Б.Попович//Чернівці: Медичний університет,2012.-192 с.

8. Роговий Ю.Є. Патофізіологія гепаторенального синдрому на поліуричній стадії сулемової нефропатії/  Ю.Є.Роговий, О.В.Злотар, Л.О.Філіпова// Чернівці: Медичний університет, 2012.-  200 с.   

9. Роговий Ю.Є. Патофізіологія вікових особливостей функцій нирок за умов надлишку і дефіциту іонів натрію при сулемовій нефропатії / Ю.Є.Роговий, К.В.Слободян, Л.О.Філіпова //Чернівці: Медичний університет, 2013.- 200 с.

10. Роговий Ю.Є. Роль V Міжнародного конгресу патофізіологів (ISP 2006) у поліпшенні викладання та засвоєння провідної теоретичної дисципліни/Ю.Є.Роговий, Л.О.Філіпова, Л.Г.Архіпова, І.Л.Муравйо¬ва // Медична освіта. 2007. – № 4. – С. 22-24.

11. Роговий Ю.Є. Роль центральної науково-дослідної лабораторії у покращанні навчально-методичної роботи кафедри патологічної фізіології/ Ю.Є.Роговий, Л.О. Філіпова, В.А.Дорошко, М.В.Дікал, К.В.Слободян, О.М.Лєньков // Медична освіта. – 2012. – № 3. – С.84- 85.

12. Faller A., Schunke M., Schunke G. The Human body: An Introduction to Structure and Function.-Stuttgard, New York: Thieme.-2004. - 710 p.


Інформаційні ресурси

1. www.molecula.club Патофізіологія блоками.