У цьому розділі ви зможете знайти всю інформацію, яка може знадобитися студенту на нашій кафедрі. Цю інформацію Ви також можете знайти на інформаційних стендах кафедри.
Тематичні плани лекцій та практичних занять, розклад занять і графік відробок, екзаменаційні питання та інша інформація до заліків та екзаменів – все це необхідно для студента, який хоче отримати позитивну оцінку на нашій кафедрі.
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ОСНОВНА:

 1. Національний  підручник.  Патофізіологія:  підручник  /  Ю.В.Биць, Г.М.Бутенко,  А.І.Гоженко,  В.Ф.Мислицький  та  ін.;  за  ред.  М.Н.Зайка, Ю.В.Биця,  М.В.Кришталя.-4-е  вид.,  переробл.  і  допов.-  К.:  ВСВ “Медицина”, 2014.- 752 с. + 4 с. кольор. вкл. 
 2. Патофізіологія: підручник/Ю.В.Биць, Г.М.Бутенко, А.І.Гоженко та ін.; за ред. М.Н.Зайка, Ю.В.Биця, М.В.Кришталя.-4-е вид., переробл. і допов.- К.: ВСВ “Медицина”, 2014.- 752 с. + 4 с. кольор. вкл.
 3. Атаман О.В. Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях. Навчальний посібник/Олександр Васильович Атаман.-Вінниця: Нова Книга, 2007.- 512 c. 
 4. Атаман О.В. Патофізіологія: в 2 т. Т 1.Загальна патологія: підручник для студ. Вищ. Мед. Навч. Заклад/О.В.Атаман.-Вінниця: Нова Книга, 2012.- 592 с. 
 5. Патологічна фізіологія: Книга в 3-х частинах. Частина І. Нозологія/[М.С.Регеда, Л.Любінець, М.Бідюк та ін.]; за ред. М.С.Регеда.-Львів: Сполом, 2009.- 290 с.
 6. Вибрані питання патологічної фізіології: Книга в 3-х частинах. Частина ІІ. Типові патологічні процеси/[М.С.Регеда, Л.Любінець, М.Бідюк та ін.]; за ред. М.С.Регеда.-Львів: Сполом, 2008.- 276 с.
 7. Гоженко А.И. Основы построения теории болезни/А.И.Гоженко.- Одесса: Феникс, 2015.- 84 с.
 8. Патофізіологія: підручник /[Зайко М.Н., Биць Ю.В., Бутенко Г.М. та ін.]; за ред. М.Н.Зайка і Ю.В.Биця.- [3-тє видання].-К.:Медицина, 2008.- С. 355-364.
 9. Basic Pathology /[ Robbins, Kumar, Abbas, Fausto, Mitchell].-[8th ed.].-Philadelphia, London, Toronto, Montreal, Sydney, Tokyo: Bsevier Inc.-2007.-   902 p.
 10. General and Clinical Pathophysiology / Edited by A.V. Kubyshkin.- Vinnytsia: Nova Knyha Publishers, 2011.- 656 p. 
 11. Rohovyy  Yu.Ye.  Pathophysiology  for  medical  students  /    Yu.Ye.  Rohovyy, K.V. Slobodian, V.A. Doroshko, Yu. M.Vepriuk.- Chernivtsi: Bukrek, 2016.- 338 p. (Рекомендовано МОЗ України:протокол № 2 від 02.06.2016 р.).
 12. Rohovyy Yu.Ye.  Essential pathophysiology for medical students /Yu.Ye.Rohovyy, L.O.Filipova, V.A.Doroshko// Навчально-методичний посібник.-Chernivsti: Misto, 2011.- 296 p. (ГРИФ МОН України №1/11-7022 від 29.07.10).
 13. Тестові  завдання  для  самопідготовки  студентів  до  ліцензійного  іспиту “Крок  1.Стоматологія”:  навчальний  посібник  /  Укладачі:  Олійник  І.Ю., Кметь О.Г., Тимофійчук І.Р., Вепрюк Ю.М., Гуменна А.В., Марущак А.В., Бевзо В.В., Товкач Ю.В., Чала К.М.-Чернівці: Медуніверситет, 2017.-262с. (Затверджено  та  рекомендовано  до  друку  Вченою  радою  Вищого державного  навчального  закладу  України  “Буковинський  державний медичний університет”, протокол № 11 від 24 травня 2017 року). 
 14. Braun C.A. Pathophysiology: a clinical approach/ C.A.Braun, C.M.Anderson].-[2th  ed.].-Philadelphia,  Baltimore,  New  York,  London,  Buenos  Aires,  Hong Kong,  Sydney, Tokyo: Lippincott Williams & Wilkins.-2011.- 526 p.
 15. Color  Atlas  of  Pathophysiology.  Stefan  Silbernagl  &  Florian  Lang.  Stuttgart, New York: Thieme.- 2000.- 416 p. 
 16.  General  and  Clinical  Pathophysiology  / Under  the  general  editorship  of  A.V. Kubyshkin, A.I.Gozhenko.- Vinnytsia: Nova Knyha Publishers, 2016.- 656 p.  

ДОДАТКОВА:

 1. Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Основы общей патологии. Ч. 1. Основы общей патофизиологии.- СПб: ЭЛБИ, 1999. 656 с.
 2. Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Основы общей патологии. Ч. 2. Основы патохимии. - СПб: ЭЛБИ, 2000. 768 с.
 3. Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Механизмы развития болезней и синдромов. Ч.1 Патофизиологические основы гематологии и онкологии.- СПб: ЭЛБИ, 2005.-516 с.
 4. Роговий Ю.Є.  Патофізіологія взаємодії систем регуляції агрегатного стану крові та водно-сольового обміну/ В.І. Швець, Ю.Є.Роговий,  І.Д.Шкробанець // Монографія.-Чернівці: Місто, 2009.- 372 с.
 5. Роговий Ю.Є. Жовчний перитоніт: патофізіологія і лікування / М.Ю.Ничитайло, В.В.Білоокий, Ю.Є.Роговий // Монографія.- Чернівці: БДМУ, 2011.-    296 с.
 6. Роговий Ю.Є. Патофізіологія нирок за розвитку гарячки / Ю.Є.Роговий, Т.Г.Копчук, Л.О.Філіпова //Чернівці: Медичний університет, 2015.- 184 с. Термін виконання – до 1.09.2015 року.
 7. Бойчук Т.М. Патофізіологія гепаторенального синдрому при гемічній гіпоксії/ Т.М.Бойчук, Ю.Є.Роговий, Г.Б.Попович//Чернівці: Медичний університет,2012.-192 с.
 8. Роговий Ю.Є. Патофізіологія гепаторенального синдрому на поліуричній стадії сулемової нефропатії/  Ю.Є.Роговий, О.В.Злотар, Л.О.Філіпова// Чернівці: Медичний університет, 2012.-  200 с.   
 9. Роговий Ю.Є. Патофізіологія вікових особливостей функцій нирок за умов надлишку і дефіциту іонів натрію при сулемовій нефропатії / Ю.Є.Роговий, К.В.Слободян, Л.О.Філіпова //Чернівці: Медичний університет, 2013.-  200 с.
 10. Роговий Ю.Є. Роль V Міжнародного конгресу патофізіологів (ISP 2006) у поліпшенні викладання та засвоєння провідної теоретичної дисципліни/Ю.Є.Роговий, Л.О.Філіпова, Л.Г.Архіпова, І.Л.Муравйо¬ва // Медична освіта. 2007. – № 4. – С. 22-24.
 11. Роговий Ю.Є. Роль центральної науково-дослідної лабораторії у покращанні навчально-методичної роботи кафедри патологічної фізіології/ Ю.Є.Роговий, Л.О. Філіпова, В.А.Дорошко, М.В.Дікал, К.В.Слободян, О.М.Лєньков // Медична освіта. – 2012. – № 3. – С.84- 85.
 12. Кэттайл В.М., Арки Р.А. Патофизиология эндокринной системы: Пер. с англ.- СПб - М.: Невский диалект – Изд-во БИНОМ, 2001.
 13. Хендерсон Дж.М. Патофизиология органов пищеварения: Пер. с англ. - М. - СПб: Невский диалект – Изд-во БИНОМ, 1999, 2-е изд., испр.
 14. Гриппи М.А. Патофизиология легких: Пер. с англ. - М.-СПб: – Изд-во БИНОМ Невский диалект, 2000, 2-е изд., испр.