Про кафедруНа кафедрі викладається дисципліна патологічна фізіологія за такими спеціальностями: "лікувальна справа" освітньо-кваліфікаційний рівень -"спеціаліст", кваліфікація -"лікар"; "стоматологія" освітньо-кваліфікаційний рівень -"спеціаліст", кваліфікація -"лікар-стоматолог"; "педіатрія" освітньо-кваліфікаційний рівень -"спеціаліст" кваліфікація -"лікар-педіатр"; "медична психологія" освітньо-кваліфікаційний рівень -"спеціаліст" кваліфікація -"лікар психолог"; "клінічна фармація" освітньо-кваліфікаційний рівень -"спеціаліст" кваліфікація -"клінічний провізор"; "фармація" освітньо-кваліфікаційний рівень -"бакалавр", кваліфікація -"фармацевт бакалавр медицини"; "сестринська справа" освітньо-кваліфікаційний рівень -"бакалавр" кваліфікація -"медична сестра бакалавр"; "сестринська справа" освітньо-кваліфікаційний рівень -"молодший спеціаліст" кваліфікація -"медична сестра"; "лабораторна діагностика" освітньо-кваліфікаційний рівень -"бакалавр" кваліфікація -"лаборант бакалавр медицини.

Виховна робота на кафедрі патологічної фізіології спрямована на відновлення духу патріотизму у викладачів і студентів, спрямування навчального процесу на інтенсивний курс розвитку, формування у студентів поваги до засновників патофізіологічної школи в Україні, до викладачів, які проводять заняття, і до самого студента, який повинен проникнутись духом сумлінного і старанного відношення до навчального процесу.

Досягення колективу кафедри отримали позитивну оцінку. Так, завідувач кафедри, професор Роговий Ю.Є. нагороджений ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ Чернівецької обласної державної адміністрації та Чернівецької обласної ради за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомі досягнення у науковій діяльності, значний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих кадрів та з нагоди відзначення Дня науки 15.05.2009 р. За сумлінну працю і вагомий внесок у підготовці професійних кадрів неоднарозово нагороджувалися викладачі кафедри: проф. Мислицький В.Ф., доц. Філіпова Л.О., ст. викл. Перепелюк М.Д.

Усі викладачі кафедри своєчасно проходять курси підвищення кваліфікації.

Головна мета перспективи розвитку навчально-методичної роботи кафедри патофізіології полягає у підготовці спеціалістів, здатних в умовах практичної охорони здоров’я клінічно мислити, оперативно приймати рішення як у типових, так і в нестандартних ситуаціях. Для досягнення поставленої мети рівень підготовки фахівців у галузі медицини повинен характеризуватися динамікою переходу з першого (“знаю”) та другого (“знаю як”) рівнів піраміди Джорджа Міллера до третього (“демонструю”), а інколи навіть четвертого (“роблю”) рівнів. Патологічна фізіологія як теоретичний фундамент медицини повинна відігравати провідну роль у формуванні в студентів основ клінічного мислення та виконувати функцію методології клінічних дисциплін з акцентом проведення практичних занять на провідне напру­ження таких сфер людської свідомості, як мислення та інтелект.

Поновлено паспорт кафедри патологічної фізіології. На кафедрі є Закон України “Про вищу освіту”, державні стандарти освіти з усіх вище перерахованих спеціальностей, накази Міністерства освіти України: № 161 від 02.06.1993 „Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”; №48 від 23.01.2004 р. «Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу»; № 49 від 23.01.2004 р. «Про затвердження Програми дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004-2005 роки»; № 812 від 20.10.2004 р.-“Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу”, навчальні галузеві програми з дисципліни, що викладаються кафедрою, робочі навчальні програми на 2009-2010 навчальний рік, лекції для читання з використанням мультимедійної апаратури (у тому числі для англомовних студентів), методичні розробки практичних занять для викладачів у відповідності до тематичного плану практичних занять, методичні вказівки студентам (у тому числі для англомовних студентів). На кафедрі є вся необхідна навчально-методична інформація на 2009-2010 навчальний рік для студентів: навчальна програма з дисциплін, календарний план лекцій, тематичний план практичних занять, перелік тем для самостійного вивчення, розклад практичних занять, екзаменаційна білетна програма з дисципліни, матеріали для проведення підсумкового модульного контролю, перелік практичних навичок, методика проведення іспиту та підсумкового модульного контролю, критерії оцінок знань, вмінь і практичної підготовки студентів, список рекомендованої навчальної літератури, графік прийому відробіток пропущених та незарахованих занять. У наявності всі необхідні матеріали для контролю теоретичної та практичної підготовки студентів. Для навчального процесу використовуються комп’ютери. Кафедра постійно приймає участь у підготовці банку тестових завдань ліцензійних іспитів “Крок 1”. Для індивідуальної роботи студентів з методичними, наочними матеріалами, технічними та комп’ютерними засобами навчання створені всі необхідні умови, включаючи позааудиторний час. Навчальні приміщення (лекційні аудиторії, навчальні кімнати) оснащені новими класними дошками, екранами, проекційною апаратурою, столами, стільцями. Кафедра забезпечена новими підручниками та навчальними посібниками.

Кафедра позитивно відноситься до питання, щодо гуманності проведення експериментів на тваринах і розглядає можливість використання нових альтернативних методів навчання (ВРТ «ИМЕДИС ТЕСТ»+) у відповідності до вимог біоетики. Кафедра підключена до мережі Інтернет, використовує сучасну комп’ютерну техніку в навчальному процесі та наукових дослідженнях, сприяє видавничій діяльності щодо монографій та навчально-методичної літератури.